Hvad er et godt undervisningsmiljø?

Det spørgsmål giver sikkert forskellige svar fra elev til elev. Under alle omstændigheder består et godt undervisningsmiljø af mange forskellige dele. Nogle handler om de fysiske rammer andre om, hvor- dan vi omgås hinanden og selvfølgelig også, hvordan der ser ud omkring os.

Når man snakker om undervisningsmiljø, tænker man ofte på mobning, dårlige borde, stole eller slidt undervisningsmateriale, men undervisningsmiljøet rummer meget mere end det.

I denne vejledning får du som skoleleder et overblik over, hvilke pligter uddannelsesstedet har i forhold til UMR, samt gode råd til, hvordan I kan etablere en god kultur om- kring inddragelsen af UMR, til gavn for skolens arbejde med undervisningsmiljøet.
Vejledningen er dels baseret på undervisningsmiljøloven og anden relevant lovgivning, dels på Danske Skoleelever og DCUMs viden om og erfaring med undervisningsmiljø.
Formålet er at hjælpe skolen med at leve op til lovkravene i jeres arbejde med undervisningsmiljøet

Sådan lever I op til undervisningsmiljø-lovgivningen

Et godt undervisningsmiljø er afgørende for elevers læring, trivsel og sundhed. Som skole har I pligt til at sikre, at elever har et godt undervisningsmiljø. Ligesom i alle andre sammenhænge, så kan det i den forbindelse være godt at få eleverne på banen. Det er elevernes undervisningsmiljø, og det gør dem til meget vigtige medspillere i skolens arbejde med undervisningsmiljøet.

Brug denne vejledning til at sætte ekstra fokus på elevinddragelse, elevdemokrati og det fælles arbejde med undervisningsmiljø.

Det er lovpligtigt at inddrage elever i arbejdet med skolens undervisningsmiljø. I lovgivningen er dette bl.a. præciseret ved begrebet ’undervisningsmiljørepræsentanter’ (UMR).

En UMR har til opgave at varetage elevernes interesser og UMR skal indgå i uddannelsesstedets arbejde med undervisningsmiljøet. I undervisningsmiljøloven er der angivet en række krav, som skolen skal leve op til i forhold til UMR.

Hvis eleverne har valgt ikke at have UMR på jeres skole, så skal I ifølge loven inddrage andre elevrepræsentanter i skolens arbejde med undervisningsmiljøet. UMR eller ej, så er det lovpligtigt at invitere eleverne med i et samarbejde med skoleledelsen, omkring undervisningsmiljøet.

Oplys eleverne om deres ret til at have UMR

Det er ikke et krav, at I har UMR, men det er et krav, at I oplyser eleverne om deres ret til at have det. Det er udelukkende eleverne som kan til- eller fravælge UMR og deres valg skal foretages på et oplyst grundlag. I har som skole derfor pligt til

 • at oplyse eleverne om deres ret til at have UMR.
 • at forklare eleverne hvad en UMR er, samt hvad deres opgave er.

Eleverne på skolen har ret til at vælge minimum to repræsentanter til hver arbejdsmiljøgruppe I har på skolen. I skal invitere jeres UMR til møder, hvor emner som berører elevernes undervisningsmiljø, er på dagsordenen. UMR har dog ikke stemmeret på møderne i arbejdsmiljøgruppen, men skal deltage for at bibringe elevernes perspektiver på undervisningsmiljøet. UMRs funktion kan sammenlignes med arbejdsmiljørepræsentanternes i forhold til arbejdsmiljøloven. Dog har UMR ikke beføjelser til f.eks. at standse arbejdet i visse situationer.

Når arbejdsmiljøgruppen behandler forhold, som har betydning for undervisningsmiljø- et, har UMR en særlig observatørstatus med taleret og ret til at deltage i arbejdet. UMRs rolle er i særlig grad at tale elevernes sag og sørge for at deres perspektiver bliver bragt i spil. Som UMR bidrager elever konkret til, at uddannelsesstedets arbejdsmiljøgrupper inddrager undervisningsmiljøet, når de træffer beslutninger.

Hvis elever har valgt ikke at have UMR, så skal I inddrage andre elevrepræsentanter i arbejdet med undervisningsmiljøet. Det skyldes, at der i loven også står, at elever skal inddrages i forhold af betydning for deres undervisningsmiljø.

Som skoleledelse skal I inddrage eleverne i arbejdet med den lovpligtige undervisnings- miljøvurdering (UMV). Hvis jeres elever har valgt ikke at have UMR, så skal I inddrage andre elevrepræsentanter. UMV består af fire faser.

 1. En kortlægning af: det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø
 2. En beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøet
 3. En handlingsplan for hvordan og hvornår eventuelle problemer skal løses
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Eleverne/UMR skal involveres i både planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen af skolens undervisningsmiljøvurdering.

Læs mere i DCUMS vejledning UMV Sådan! Som findes på Dansk Center for Undervisningsmiljø

Vi er UMR anbefaler

Eleverne kan have brug for hjælp til at etablere UMR og holde det i gang. I skal hjælpe jeres elever til at komme godt fra start. Det handler om meget mere end blot at overholde loven. Et godt samarbejde omkring undervisningsmiljøet omsættes næsten øjeblikkeligt til øget trivsel og læring.

Når eleverne er informeret om, hvad UMR betyder og deres ret til at have UMR, skal I lave en aftale med dem om, at I følger op på, hvorvidt de ønsker at have UMR. På den måde ved eleverne, at I som ledelse forventer, at de tager aktivt stilling til det og opfordrer dem til at deltage i skolens arbejde med undervisningsmiljø.

Hvis eleverne ønsker valg til UMR skal skolen hjælpe med at arrangere det. Valget kan foregå i elevrådet eller måske et åbent valg, hvor alle elever har mulighed for at stille op. Efter valget skal I tale med UMR om, hvad de har brug for med henblik på at understøtte deres arbejde. Bed dem om at overveje graden af lærerunderstøttelse i forbindelse med eleverne egne møder (f.eks. organisering, booking af lokale, afsætte tid m.m.).

Er jeres elever klædt på til at varetage opgaven som UMR? Kender de deres rolle og funktion? Og er I enige om hvordan samarbejdet skal fungere i praksis?

For at skabe et godt samarbejde og sikre, at UMR kommer til at spille en aktiv rolle i skolens arbejde med undervisningsmiljøet, er det nødvendigt at både I som ledelse og eleverne ved, hvad deres rolle og funktion er. Tal med eleverne om disse spørgsmål:

 • Hvilken rolle ønsker I, at UMR skal spille på jeres skole? Hvilket mandat har UMR?
 • Hvor og hvordan opnår UMR indflydelse? Hvad forventer I som skole af UMR?
 • På hvilke områder kan UMR forvente hjælp af skolen? Hvordan og hvornår skal jeres møder foregå?

UMR kan på egen hånd vælge at sætte gang i initiativer, som de oplever vil bidrage til at forbedre skolens undervisningsmiljø. I elevrådet eller andre aktuelle råd for elever kan UMR være med til at sætte undervisningsmiljøet på dagsordenen gennem arbejdet med undervisningsmiljøvurdering, holdninger, debat, temadage, begivenheder mv. Hvis eleverne skal lykkedes med dette, kræver det støtte fra jer. Gå i dialog med jeres UMR. Tal om, hvordan I kan samarbejde og understøtte det fælles sigte: at alle oplever et godt undervisningsmiljø

Hvordan indgår man som UMR i arbejdsgruppemøder og i møder omhandlende undervisningsmiljø og undervisningsmiljøvurdering? Som skole skal I sætte rammerne for samarbejdet ved at sikre gode mødefora, hvor eleverne har de bedste forudsætninger for at komme på banen. Det gør I bl.a. ved at:

 • Lave konkrete aftaler om, hvornår UMR deltager
 • Tydeliggøre hvad UMRs rolle er på de enkelte møder, og skabe rum for at de kan udtale sig og bidrage om forhold der vedrører undervisningsmiljøet
 • Planlægge møder på tidspunkter hvor UMR har mulighed for at deltage (f.eks. i eller omkring undervisningstiden)

Ved skoleårets begyndelse skal I lave en plan for eller et årshjul, hvori det beskrives, hvilket arbejde der ligger i løbet af året i forhold til undervisningsmiljøet, herunder hvornår I mødes med UMR. På den måde får I et overblik over hvornår, hvordan og af hvem bestemte opgaver skal udføres. Samtidig sikrer I, at der er liv i samarbejdet med UMR og at der er afsat tid og ressourcer til arbejdet. I årshjulet skal I både indtænke det brede stra- tegiske samarbejde omkring undervisningsmiljøet i jeres arbejdsmiljøgrupper, og jeres samarbejde omkring undervisningsmiljøvurderingen.

For hvert punkt på årshjulet bør I notere hvornår og hvordan UMR skal inddrages, og hvem der står for at invitere UMR med på relevante møder samt informere om tilhørende dagsordner. I skal ligeledes skabe tydelighed omkring, hvordan I kan bruge UMR ind i det daglige arbejde med trivsel. På den måde får I mest mulig nytte af dem.